Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttisella eli psykodynaamisella psykoterapialla tarkoitetaan erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta ja persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta.

Kaikki tämän suuntauksen psykoterapiamuodot pyrkivät havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään ymmärtämään ja jäsentämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä.

Koska elämänhistorian aikaisilla tapahtumilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, hoidossa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempia kokemuksia.
Psykoterapian turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemisen suhteen on jääty liian yksin. Itsehavainnoinnin laajetessa ja itseymmärryksen lisääntyessä mielensisäiset ristiriidat ja niihin liittyvät ongelmat ja oireet helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessä psykoterapiassa käydään 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisten määrä sovitaan ennalta, esim. 10-20 krt.
Psykoanalyysi on näistä hoitomuodoista intensiivisin. Siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää usein vuosia.

Psykodynaaminen psykoterapia soveltuu hyvin esim. masennus- ja ahdistusoireiden, ruumiillisten oireiden sekä ihmissuhdeongelmien hoitamiseen. Hoidoissa potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin niille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.